Regulacje prawne

 • user warning: UPDATE command denied to user 'zpopilu'@'10.254.28.77' for table 'cache_filter' query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>Ustawa określa szereg praw pacjenta, zasady udostępniania dokumentacji medycznej, obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych związane z prawami pacjenta, ponadto tryb powoływania, odwoływania i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta, a także postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.</p>\n', created = 1582644587, expire = 1582730987, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7df89db31985d11bb941a1d25e4f1458' in /home/zpopilu/ftp/includes/cache.inc on line 108.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zpopilu'@'10.254.28.77' for table 'cache_filter' query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, reguluje zagadnienia związane z prawem do wykonywania zawodu lekarza oraz zasady wykonywania zawodu lekarza. Ustawa dotyczy także kwestii lekarskiego stażu podyplomowego. Ustanawia także przepisy regulujące sprawy dotyczące eksperymentu medycznego.</p>\n', created = 1582644587, expire = 1582730987, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:12bfba5603990b95bea846741ef2f9a3' in /home/zpopilu/ftp/includes/cache.inc on line 108.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zpopilu'@'10.254.28.77' for table 'cache_filter' query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>Ustawa określa m.in. warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zasady i tryb finansowania tych świadczeń, zasady i tryb kwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych, zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń, zasady powszechnego - obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, zasady funkcjonowania, organizację i zadania Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zasady sprawowania nadzoru i kontroli nad finansowaniem i realizacją świadczeń.</p>\n', created = 1582644587, expire = 1582730987, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:6ef7d72740225ba88562bfbbbd25921f' in /home/zpopilu/ftp/includes/cache.inc on line 108.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zpopilu'@'10.254.28.77' for table 'cache_filter' query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>Ustawa definiuje prawną terminologię związaną z pojęciem niepełnosprawności. Normuje sprawy związane z orzekaniem, rehabilitacją osób niepełnosprawnych, uprawnieniami osób niepełnosprawnych, obowiązkami i uprawnieniami pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.</p>\n', created = 1582644587, expire = 1582730987, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:01418041464d20a8c45e557b5d91dac9' in /home/zpopilu/ftp/includes/cache.inc on line 108.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zpopilu'@'10.254.28.77' for table 'cache_filter' query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>Ustawa stawia sobie za cel wprowadzenie regulacji zmierzających do przeciwdziałania alkoholizmowi. Definiuje konkretne działania z w/w zakresu, które mają być uwzględnione w postaci Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Powołuje Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto reguluje postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu i wprowadza przepisy karne i wykroczenia związane ze spożywaniem i nadużywaniem alkoholu.</p>\n', created = 1582644587, expire = 1582730987, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7fc9b87d09c1f454050bb0f0eaf17498' in /home/zpopilu/ftp/includes/cache.inc on line 108.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zpopilu'@'10.254.28.77' for table 'cache_filter' query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>Ustawa uznaje prawo pracodawców do tworzenia organizacji związkowych, których podstawowym zadaniem jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego. Ustawa reguluje sprawy związane z tworzeniem przez pracodawców związków, wyznacza uprawnienia oraz odpowiedzialność za naruszenie prawa.</p>\n', created = 1582644587, expire = 1582730987, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:59f95d57ca5f4b11578a38f7f271058d' in /home/zpopilu/ftp/includes/cache.inc on line 108.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zpopilu'@'10.254.28.77' for table 'cache_filter' query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>Ustawa reguluje sprawy związane z ochroną zdrowia psychicznego, ochroną praw pacjentów z zaburzeniami psychicznymi oraz chorujących psychicznie. Normuje także sprawy związane z badaniem, leczeniem, rehabilitacją oraz opieką nad osobami dotkniętymi cierpieniem psychicznym, reguluje przebieg leczenia, w tym sprawy związane z leczeniem przymusowym bez zgody pacjenta. Ponadto odnosi się do postępowania przed sądem opiekuńczym oraz spraw związanych z ochroną tajemnicy lekarskiej.</p>\n', created = 1582644587, expire = 1582730987, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:6f812121fed62fe7b8ea44df06850198' in /home/zpopilu/ftp/includes/cache.inc on line 108.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zpopilu'@'10.254.28.77' for table 'cache_filter' query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej. Reguluje kwestie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek, zasady wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej oraz prawo wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej. Ustawa ustanawia przepisy związane z kształceniem zawodowym oraz podyplomowym pielęgniarek i położnych, powołuje Krajową Radę Akredytacyjną Szkolnictwa Medycznego. Wprowadza także przepisy karne dla osób udzielających świadczeń pielęgniarskich bez uprawnień.</p>\n', created = 1582644587, expire = 1582730987, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:1866d75e60908af5a20655fe65887f68' in /home/zpopilu/ftp/includes/cache.inc on line 108.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zpopilu'@'10.254.28.77' for table 'cache_filter' query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>Ustawa określa zasady wykonywania działalności leczniczej, zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami, zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych, zasady sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności leczniczej oraz podmiotami wykonującymi<br />\ndziałalność leczniczą.</p>\n', created = 1582644587, expire = 1582730987, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:67ab2856735320e7e1a24bf6f919cbe0' in /home/zpopilu/ftp/includes/cache.inc on line 108.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zpopilu'@'10.254.28.77' for table 'cache_filter' query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>Rozporządzenie określa sposób postępowania szpitala w razie śmierci pacjenta w tym osoby odpowiedzialne, rodzaje sporządzanej dokumentacji, sposób przechowywania zwłok i wskazuje instytucje, które należy powiadomić.</p>\n', created = 1582644587, expire = 1582730987, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:930ce94de3a02ac62f99c93442787994' in /home/zpopilu/ftp/includes/cache.inc on line 108.
 • warning: array_map() [function.array-map]: Argument #2 should be an array in /home/zpopilu/ftp/modules/system/system.module on line 1020.
 • warning: array_keys() expects parameter 1 to be array, null given in /home/zpopilu/ftp/includes/theme.inc on line 1832.
 • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/zpopilu/ftp/includes/theme.inc on line 1832.
Tytuł Opis
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Ustawa określa szereg praw pacjenta, zasady udostępniania dokumentacji medycznej, obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych związane z prawami pacjenta, ponadto tryb powoływania, odwoływania i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta, a także postępowanie w sprawach...

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, reguluje zagadnienia związane z prawem do wykonywania zawodu lekarza oraz zasady wykonywania zawodu lekarza. Ustawa dotyczy także kwestii lekarskiego stażu podyplomowego. Ustanawia także przepisy...

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawa określa m.in. warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zasady i tryb finansowania tych świadczeń, zasady i tryb kwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych, zadania władz publicznych w...

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Ustawa definiuje prawną terminologię związaną z pojęciem niepełnosprawności. Normuje sprawy związane z orzekaniem, rehabilitacją osób niepełnosprawnych, uprawnieniami osób niepełnosprawnych, obowiązkami i uprawnieniami pracodawców w związku z zatrudnianiem osób...

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ustawa stawia sobie za cel wprowadzenie regulacji zmierzających do przeciwdziałania alkoholizmowi. Definiuje konkretne działania z w/w zakresu, które mają być uwzględnione w postaci Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Powołuje Państwową...

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców

Ustawa uznaje prawo pracodawców do tworzenia organizacji związkowych, których podstawowym zadaniem jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów...

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Ustawa reguluje sprawy związane z ochroną zdrowia psychicznego, ochroną praw pacjentów z zaburzeniami psychicznymi oraz chorujących psychicznie. Normuje także sprawy związane z badaniem, leczeniem, rehabilitacją oraz opieką nad osobami dotkniętymi cierpieniem psychicznym,...

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej. Reguluje kwestie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek, zasady wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej oraz prawo wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej. Ustawa ustanawia przepisy...

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Ustawa określa zasady wykonywania działalności leczniczej, zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami, zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, normy czasu pracy pracowników podmiotów...

Rozporzędzenie z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalnośc leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami w przypadku śmierci pacjenta

Rozporządzenie określa sposób postępowania szpitala w razie śmierci pacjenta w tym osoby odpowiedzialne, rodzaje sporządzanej dokumentacji, sposób przechowywania zwłok i wskazuje instytucje, które należy powiadomić.