Skip to main menu [m] | Skip to content [c]

Zostań członkiem ZPOPiLU

Dowiedz się więcej o korzyściach z członkostwa

Przyłącz się

Regulacje prawne

Tytuł Opis
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Ustawa określa szereg praw pacjenta, zasady udostępniania dokumentacji medycznej, obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych związane z prawami pacjenta, ponadto tryb powoływania, odwoływania i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta, a także postępowanie w sprawach...

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, reguluje zagadnienia związane z prawem do wykonywania zawodu lekarza oraz zasady wykonywania zawodu lekarza. Ustawa dotyczy także kwestii lekarskiego stażu podyplomowego. Ustanawia także przepisy...

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawa określa m.in. warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zasady i tryb finansowania tych świadczeń, zasady i tryb kwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych, zadania władz publicznych w...

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Ustawa definiuje prawną terminologię związaną z pojęciem niepełnosprawności. Normuje sprawy związane z orzekaniem, rehabilitacją osób niepełnosprawnych, uprawnieniami osób niepełnosprawnych, obowiązkami i uprawnieniami pracodawców w związku z zatrudnianiem osób...

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ustawa stawia sobie za cel wprowadzenie regulacji zmierzających do przeciwdziałania alkoholizmowi. Definiuje konkretne działania z w/w zakresu, które mają być uwzględnione w postaci Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Powołuje Państwową...

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców

Ustawa uznaje prawo pracodawców do tworzenia organizacji związkowych, których podstawowym zadaniem jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów...

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Ustawa reguluje sprawy związane z ochroną zdrowia psychicznego, ochroną praw pacjentów z zaburzeniami psychicznymi oraz chorujących psychicznie. Normuje także sprawy związane z badaniem, leczeniem, rehabilitacją oraz opieką nad osobami dotkniętymi cierpieniem psychicznym,...

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej. Reguluje kwestie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek, zasady wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej oraz prawo wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej. Ustawa ustanawia przepisy...

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Ustawa określa zasady wykonywania działalności leczniczej, zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami, zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, normy czasu pracy pracowników podmiotów...

Rozporzędzenie z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalnośc leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami w przypadku śmierci pacjenta

Rozporządzenie określa sposób postępowania szpitala w razie śmierci pacjenta w tym osoby odpowiedzialne, rodzaje sporządzanej dokumentacji, sposób przechowywania zwłok i wskazuje instytucje, które należy powiadomić.

© 2011 Związek Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt: Disordered Design