Skip to main menu [m] | Skip to content [c]

Zostań członkiem ZPOPiLU

Dowiedz się więcej o korzyściach z członkostwa

Przyłącz się

Szpital Neuropsychiatryczny im. prof.Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Default user picture

Zarejestrowany od: 7 lat 26 tygodni

Reprezentant:

Piotr Dreher

Adres instytucji:

ul. Abramowicka 2
20-442 Lublin

http://snzoz.lublin.pl/

Szpital Neuro­psychiatry­czny im. Prof. Mie­czy­sła­wa Kaczy­ńskie­go Samo­dziel­ny Pu­bli­czny Zak­ład Opi­eki Zdro­wo­tnej jest jed­nym z naj­większ­ych w woje­wództ­wie lu­bel­skim. Leży w po­łu­dnio­wej czę­ści Lu­bli­na, w obrę­bie dzie­wię­tna­sto­wie­czne­go ko­mpl­eksu pa­rko­we­go. Bli­skość przy­ro­dy spra­wia, że nie odczu­wa się tu szpi­tal­nej at­mo­sfe­ry. Pa­rko­we drze­wa wi­do­czne są z okien ka­żde­go bu­dy­nku.

Szpi­tal dy­spo­nu­je fa­cho­wą i do­sko­na­le przy­go­to­wa­ną ka­drą. Cho­ry­mi za­jmu­je się 107 le­ka­rzy oraz 264 pie­lę­gnia­rki. Do te­go trze­ba do­dać 456 osób pe­rso­ne­lu po­moc­ni­cze­go i obsłu­gi nie­zbę­dnej do bie­żą­ceg­o fu­nkcjo­no­wa­nia. W su­mie szpi­tal za­tru­dnia 827 osób i za­li­cza się do gr­upy najwię­kszych pra­co­da­wców w Lubli­nie. Je­dno­ra­zo­wo w Szpi­ta­lu Neuro­psy­chia­try­cznym może prze­by­wać 974 pa­cje­ntów. Spe­cja­li­zu­je­my się w le­cze­niu scho­rzeń ne­uro­lo­gi­czny­ch i psy­chia­try­cznych. Dy­spo­nu­je­my oddzia­ła­mi re­ha­bi­li­ta­cji ne­uro­lo­gi­cznej, cho­rób we­wnę­trz­nych, neuro­lo­gii, re­ha­bi­li­ta­cji dzie­nn­ej, cho­rych na gru­źli­cę, reha­bi­li­ta­cji psy­chia­try­cznej, psy­chia­try­czny­mi ogólny­mi, neuro­psy­chia­trii dzie­cię­cej, mło­dzie­żo­wym, dziennym, ho­spi­ta­li­za­cji do­mo­wej, psy­chia­trii są­do­wej, de­to­ksy­ka­cji na­rko­ma­nów, psy­cho­geria­try­cznym, le­cze­nia alko­ho­lo­wych ze­spo­łów absty­ne­ncy­jnych, dzie­nnym oddzia­łem tera­pii uza­le­żnie­nia od alko­ho­lu oraz za­kła­dem opie­ku­ńczo-le­czni­czym w Łyso­ła­jach. W fo­rmu­le na­szej dzia­ła­lno­ści zna­jdu­je się tak­że świa­dcze­nie usług me­dy­czny­ch dla osób nie wy­ma­ga­ją­cych ho­spi­ta­li­zo­wa­nia. Wy­ko­nu­je­my ba­da­nia to­mo­gra­fo­we, EEG, endo­sko­po­we, ba­da­nia i za­bie­gi chi­ru­rgi­czne, za­bie­gi fi­zy­ko­te­ra­pe­uty­czne oraz la­bo­ra­to­ry­jne. Co­dzie­nnie do dy­spo­zy­cji pa­cje­ntów jest też nasza przy­cho­dnia spe­cja­li­sty­czna oraz Za­kład Le­czni­ctwa Odwy­ko­we­go, który pro­wa­dzi nad­zór me­ry­to­ry­czny nad le­czni­ctwem odwy­ko­wym w wo­je­wódz­twie lu­be­lskim. Za­chę­ca­my Pa­ństwa do ko­mple­kso­we­go za­po­zna­nia się z info­rma­cja­mi o na­szym szpi­ta­lu. War­to je znać, bo­wiem zdro­wie mamy ty­lko je­dno.

© 2011 Związek Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt: Disordered Design