Skip to main menu [m] | Skip to content [c]

Zostań członkiem ZPOPiLU

Dowiedz się więcej o korzyściach z członkostwa

Przyłącz się

Przyłącz się do nas

Członkowie Związku Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień zapraszają zainteresowane zakłady opieki zdrowotnej specjalizujące się w udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa psychiatrycznego, odwykowego oraz neurologicznego do przyłączenia się do Związku.

Nowi członkowie przyjmowani są na podstawie uchwały Zarządu Związku podjętej w oparciu o pisemną deklarację złożoną przez szpital zgłaszający wolę przystąpienia do Związku. Formularz deklaracji został zamieszczony poniżej.

Do deklaracji należy załączyć:

  1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. dokument potwierdzający wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez wojewodę.

Gorąco zachęcamy do składania deklaracji członkowskich! Wspólny głos znaczy więcej!

W celu przystąpienia do Związku Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień należy najpierw utworzyć konto użytkownika naszej strony internetowej a następnie wypełnić deklarację członkowską.

Rejestracja użytkownika Deklaracja członkowska

© 2011 Związek Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt: Disordered Design