Skip to main menu [m] | Skip to content [c]

Zostań członkiem ZPOPiLU

Dowiedz się więcej o korzyściach z członkostwa

Przyłącz się

Statut Związku Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień-wersja ujednolicona

Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1

 1. Związek Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień z siedzibą w Krakowie, zwanym dalej Związkiem, jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem podmiotów prowadzących działalność w zakresie ochrony zdrowia.
 2. Związek działa na podstawie:
  1. ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz 235 z późn. zm.);
  2. niniejszego statutu;
  3. uchwał władz Związku.

§ 2

 1. Związek posiada osobowość prawną.
 2. Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą jest Choroszcz.
 3. Czas trwania Związku jest nieograniczony.

§ 3

 1. Związek opiera działalność na pracy społecznej swoich członków i wpłacanych składkach członkowskich.
 2. Do wykonywania swych zadań Związek może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
CELE I ZADANIA ZWIĄZKU
§ 4

 1. Związek jest organizacją realizującą swoje cele w granicach obowiązującego prawa.
 2. Celem Związku jest:
  1. ochrona praw członków i ich reprezentowanie wobec dysponentów środków publicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia, w tym zwłaszcza wobec Narodowego Funduszu Zdrowia oraz jego prawnych następców, Ministerstwa Zdrowia, innych organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych pracowników,
  2. dbanie o rozwój placówek świadczeniodawców zrzeszonych w Związku, o podwyższenie standardu usług medycznych oraz inne działania dla dobra pacjentów i członków Związku,
  3. formułowanie i prezentacja stanowisk w sprawach dotyczących systemu opieki zdrowotnej w Polsce, wykonywania zawodów medycznych, praw pacjentów i praw pracowniczych,
  4. organizowanie, koordynowanie i wspieranie wspólnych inicjatyw gospodarczych na rzecz i w imieniu członków związku,
  5. prowadzenie działalności socjalnej organizowanej na rzecz członków.

§ 5

 1. Związek realizuje swoje cele przez:
  1. prowadzenie w imieniu członków negocjacji ze związkami zawodowymi, organami władz państwowych i samorządowych, administracją rządową w sprawach dotyczących żywotnych interesów członków Związku,
  2. pomoc w prowadzeniu wszelkich negocjacji i uzgodnień z Narodowym Funduszem Zdrowia i jego prawnymi następcami dotyczących umów zawieranych przez członków,
  3. oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ustawodawstwo w zakresie objętym zadaniami Związku dotyczącymi interesów pracodawców, a także informowanie członków o projektowanych zmianach legislacyjnych,
  4. uczestnictwo w zakresie wdrażania przekształceń systemowych i własnościowych w ochronie zdrowia,
  5. tworzenie społecznych mechanizmów rozstrzygania sporów zbiorowych i udział w ich rozwiązywaniu,
  6. propagowanie, wspomaganie i organizowanie działalności szkoleniowej dla swoich członków,
  7. prezentowanie opinii w sprawach związanych z organizacją i standardami opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
  8. inspirowanie i wspomaganie inicjatyw w zakresie statutowym oraz prowadzenie doradztwa na rzecz członków Związku,
  9. występowanie w imieniu członków Związku do administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli oraz wspieranie ich postępowania w sprawach administracyjnych i sądowych,
  10. delegowanie swoich przedstawicieli do udziału w pracach władz organów administracji publicznej, w szczególności ich organów doradczych i opiniodawczych,
  11. udział przedstawicieli Związku w negocjacjach prowadzonych przez członków w ramach prowadzonej przez nich działalności, a także podejmowanie wspólnych inicjatyw w tym zakresie.

Rozdział III
CZŁONKOSTWO
§ 6

 1. Członkami Związku mogą być podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.), które w ramach swojej działalności realizują zadania z zakresu lecznictwa psychiatrycznego i leczenia uzależnień.
 2. Członkostwo Związku jest dobrowolne i nie może ograniczać działalności członka.

§ 7

 1. Członków Związku przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata.
 2. Do deklaracji dołączyć należy:
  1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. dokument potwierdzający wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzony przez wojewodę.
 3. W razie odmowy przyjęcia, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji Zarządu. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków w tym zakresie jest ostateczna.
 4. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w stosunku do członków założycieli uczestniczących w zgromadzeniu założycielskim, którzy członkostwo nabywają z chwilą wpisania Związku do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 8

 1. Członek Związku ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do organów Związku,
  2. brać udział we wszystkich formach działalności Związku.
 2. W imieniu członków Związku będących osobami prawnymi prawa członków wykonują członkowie ich organów statutowych lub inne delegowane osoby.

§ 9

 1. Członek Związku jest zobowiązany:
  1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,
  2. uczestniczyć w realizacji celów statutowych,
  3. regularnie opłacać składki członkowskie,
  4. wspierać Związek w wykonywaniu zadań statutowych.
  5. niezwłocznie powiadamiać Zarząd o zmianie danych adresowych i organizacyjno-prawnych.

§ 10

 1. Członkostwo ustaje w razie:
  1. pisemnego oświadczenia o dobrowolnym wystąpieniu członka ze Związku,
  2. wykluczenia przez Walne Zgromadzenie Członków w razie istotnego naruszenia postanowień statutu,
  3. likwidacji osoby prawnej lub ustania działalności osoby fizycznej lub innego podmiotu udzielającego świadczeń w dziedzinie psychiatrii lub leczenia pacjentów z problemami alkoholowymi,
  4. śmierci członka – osoby fizycznej,
  5. rozwiązania Związku,
  6. skreślenia przez Zarząd Związku z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 3 miesiące,
  7. prowadzenie przez członka działalności na szkodę Związku.
 2. Członkostwo zostaje zawieszone, jeżeli członek zalega z opłacaniem składek członkowskich przez okres 2 miesięcy.
 3. O zawieszeniu bądź skreśleniu z listy członków decyduje Zarząd Związku. Od decyzji Zarządu zawieszeniu bądź skreśleniu z listy przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 45 dni od dnia otrzymania decyzji Zarządu. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Zarządu, który zobowiązany jest przestawić je najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.
 4. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługuje żadne roszczenia do majątku Związku.

Rozdział IV
ORGANY ZWIĄZKU
§ 11

 1. Władzami Związku są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd Związku,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Związku zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 12

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Związku i może obradować jako Zwyczajne bądź Nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków tworzą członkowie Związku.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz do roku.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd informuje członków listami poleconymi minimum 14 dni przed terminem.
 5. W Walnym Zgromadzeniu Członkowie mogą brać udział poprzez upełnomocnionych przedstawicieli. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej i złożone na ręce Prezesa Związku najpóźniej w chwili rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 6. Każdemu członkowi Związku przysługuje jeden głos.
 7. Walne Zgromadzenie Członków wyraża swoją wolę w formie uchwał.

§ 13

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy Zarządu, na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej, bądź na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Związku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku, obraduje i podejmuje decyzje w sprawach, dla których zostało zwołane.

§ 14

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  1. uchwalenie programu działania Związku;
  2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;
  5. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd lub Komisje Rewizyjną;
  6. podejmowanie uchwał o zmianie statutu;
  7. podejmowanie uchwał o przynależności do Związków oraz innych organizacji społecznych;
  8. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania bądź zbywania nieruchomości;
  9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku;
  10. rozpatrywanie spraw zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia Członków innymi postanowieniami niniejszego statutu;
  11. ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
 2. Uchwały w sprawie powoływania i odwoływania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 15

 1. Zarząd składa się maksymalnie z 5 członków, w tym:
  1. Prezesa;
  2. Wiceprezesa;
  3. Sekretarza;
  4. Skarbnika;
  5. Członek.
 2. Prezesa powołuje Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym.
 3. Zarząd wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków ustala, który z członków będzie pełnił funkcje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – 4
 4. W skład pierwszego Zarządu Związku wchodzi pięciu członków Komitetu Założycielskiego wybranych i zaakceptowanych uchwałą przez Zgromadzenie Założycielskie Związku, które także powołuje pierwszego Prezesa. Przekształcenie Komitetu Założycielskiego w Zarząd Związku następuje z chwilą zarejestrowania Związku.
 5. Zarząd powoływany jest na okres czterech lat, z zastrzeżeniem, iż pierwszy Zarząd powołany jest na okres 2 lat.
 6. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w przypadku
  1. rezygnacji z wykonania mandatu;
  2. odwołania ze składu Zarządu przez Zgromadzenie Wlane;
  3. zaprzestanie pełnienia funkcji kierownika podmiotu leczniczego;
  4. smierci.
 7. Członek Zarządu nie może wchodzić równocześnie w skład Komisji Rewizyjnej.

§ 16

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. reprezentowanie Związku;
  2. zwoływanie oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
  3. kierowanie całokształtem działalności Związku;
  4. uchwalanie budżetu Związku;
  5. powoływanie komisji lub innych organów doradczych oraz nadzorowanie ich działalności;
  6. 6) zarządzanie majątkiem i finansami Związku;
  7. bieżące zarządzanie działalnością gospodarczą Związku;
  8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia, wykreślenia bądź zawieszenia członka Związku;
  9. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania i likwidowania oddziałów terenowych;
  10. podejmowanie uchwał w sprawie odwołania zarządu oddziału w uzasadnionych przypadkach;
  11. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku.

§ 17

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub dwóch członków Zarządu na conajmniej 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia
 3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub wyznaczona przez niego osoba.
 4. Prezes kieruje pracami Zarządu oraz ustala kompetencje i odpowiedzialność jego poszczególnych członków, z zastrzeżeniem ust.5 i 6.
 5. Prezes wykonuje w imieniu Związku obowiązki pracodawcy w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do pracowników Związku.
 6. Sekretarz odpowiada za przygotowanie posiedzeń Zarządu w tym zwłaszcza za właściwe poinformowanie członków Zarządu o terminie spotkania oraz skompletowanie niezbędnych dla Zarządu dokumentów.
 7. Skarbnik nadzoruje finanse, składki członkowskie oraz gospodarowanie majątkiem Związku.
 8. Zarząd może upoważnić imiennie wskazaną osobę do reprezentowania Związku poprzez udzielenie jej pełnomocnictwa. Odwołanie pełnomocnika następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd.
 9. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej trzech członków Zarządu. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa. Uchwały podpisuje Prezes i jeden z członków Zarządu.
 10. W sytuacjach wyjątkowych na wniosek Prezesa Zarządu dopuszcza się obiegową formę podejmowania uchwał bez konieczności zwoływania posiedzeń Zarządu, za pomocą powszechnie stosowanych środków komunikacji tj. poczty elektronicznej lub faksu, zawiadamiając wszystkich członków Zarządu o treści podejmowanych uchwał. Informacja o wyniku głosowania winna być podana do wiadomości członków Zarządu na najbliższym posiedzeniu Zarządu i zapisana w protokole.

§ 18

 1. Do reprezentowania Związku wymagane jest działanie łącznie dwóch członków Zarządu.

§ 19

 1. Komisja Rewizyjna składa się maksymalnie z 3 członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna powoływana jest na okres czterech lat; przy czym pierwszą Komisję Rewizyjną powołuje Zgromadzenie Założycielskie Związku na okres dwóch lat.
 4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności Związku.
 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub członek Komisji Rewizyjnej przez niego upoważniony ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.
 7. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje:
  1. w przypadku rezygnacji z mandatu członka Komisji Rewizyjnej;
  2. w przypadku odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej przez Walne Zgromadzenie Członków;
  3. w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji kierownika podmiotu leczniczego
  4. ;
  5. w przypadku śierci.
 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 Walne Zgromadzenie Członków na najbliższym posiedzeniu dokonuje uzupełniającego wyboru członka Komisji Rewizyjnej.

§ 20

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie okresowych kontroli (co najmniej raz w roku) statutowej i finansowej działalności Związku;
  2. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności;
  3. wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku.
 2. W celu wykonywania swych zadań Komisja Rewizyjna może:
  1. żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności;
  2. w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości, określić terminy ich usunięcia.

Rozdział V
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ZWIĄZKU
§ 21

 1. Związek może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, zwane dalej oddziałami.
 2. W celu powołania oddziału Zarząd Związku może wyznaczyć pełnomocnika na danym terenie.
 3. Misja pełnomocnika kończy się w momencie powołania Zarządu oddziału.
 4. Oddziały terenowe powstają na podstawie uchwały Zarządu Związku podejmowanej na wniosek zainteresowanych członków z danego terenu.
 5. Siedzibę, organizację i zasady działania oddziału ustala Zarząd Związku.
 6. Oddział może posługiwać się pieczęcią Związku, zawierającą pełną nazwę Związku i dane siedziby oddziału.
 7. Władzami oddziału są:
  1. zebranie członków oddziału;
  2. zarząd oddziału.
 8. Zebranie członków oddziału powołuje i odwołuje zarząd oddziału, ustanawia wytyczne dla działalności zarządu oddziału.
 9. Zarząd oddziału reprezentuje oddział, kieruje jego bieżącą działalnością, zarządza finansami oddziału, pilnuje przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Związku na swoim terenie.
 10. Zarząd oddziału odpowiada za swoje działania przed Zarządem Związku.
 11. Zarząd oddziału składa się maksymalnie z 3 osób, w tym:
  1. Prezesa;
  2. Wiceprezesa;
  3. Skarbnika.
 12. Skarbnik Zarządu oddziału odpowiada za prawidłowe i terminowe opłacanie składek członkowskich przez członków oddziału.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK ZWIĄZKU
§ 22

 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Fundusze Związku powstają z:
  1. wpisowego i składek członkowskich;
  2. darowizn, spadków i zapisów;
  3. wpływów z własnej działalności statutowej;
  4. dochodów z działalności gospodarczej;
  5. dochodów z majątków organizacji;
  6. dotacji.
 3. Majątkiem i funduszami Związku zarządza Zarząd.
 4. Zarząd Związku przekazuje 30% zebranych od członków danego oddziału składek na potrzeby tego oddziału, pod warunkiem opłacenia wszystkich wymaganych składek przez członków oddziału.

Rozdział VII
ZMIANY STATUTOWE
§ 23

 1. Zmiana Statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. Rozwiązanie Związku może nastąpić na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością 4/5 głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Związku powinna określać sposób likwidacji Związku oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie majątku.

Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24

 1. W sprawach spornych interpretacji statutu dokonuje Zarząd w formie uchwały.
 2. Niniejszy statut został zatwierdzony podczas Zgromadzenia Założycielskiego Związku przez Przedstawicieli Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień udzielających świadczeń dla osób chorych psychicznie w dniu 31 sierpnia 2010r. w Krakowie.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 8 gości.

© 2011 Związek Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt: Disordered Design